Søk
Close this search box.

Makerspace - et praktisk verksted

Vi ønsker å inspirere lærerne til å gjennomføre undervisning som oppmuntrer til skaperglede, læring og samarbeid. Følelsen av å lykkes med noe – å løse et problem er helt fantastisk!

Et makerspace, eller skaperveksted, kan være mye rart. Et makerspace kan være alt fra en skoletime i et klasserom til en hel dag i et flerbruksrom der man jobber med praktisk undervisning.
Les mer om maker-pedagogikk.

Det vi synes er viktig er elevrollen:
Elevene skal selv ta initiativ, utforske og skape noe. Både ved å benytte seg av kunnskap de allerede har, og oppsøke kunnskap de trenger. 

Skolen skal la elevene utfolde skaperglede, engasjement og utforskertrang, og la dem få erfaring med å se muligheter og omsette ideer til handling

Undervisningsopplegg til makerspace

Kunstner-Robot

Mål: Bli kjent med hvordan motor og batteripoler fungerer og

Ballongbil

Mål: Design og bygg en ballongdrevet bil som vil kjøre

Micro:bit Gitar

Mål: Elevene skal lage og programere sin egen Micro:bit-gitar.  Spill

Tradisjonell undervisning

VS

maker-pedagogikk

Makerspace og Læreplanen (LK20)

Makerspace i skolen tar læreplanens intensjon på alvor med skaperglede, samarbeid og utforskning i sentrum.

En forutsetning for at elevene lærer, er at kunnskapen føles meningsfull. Den må presenteres i en sammenheng og elevene må selv se at det er et behov for kunnskapen. Her mener vi at makerspace-pedagogikk virkelig kommer til sin rett.

Kompetansemålene i LK20 er utformet for å sikre at elevene utvikler ferdigheter og kompetanse som er relevante for dagens samfunn og arbeidsliv. Flere av kompetansemålene handler om å kunne anvende digitale verktøy og teknologi på en kreativ og effektiv måte. Dette har igjen en naturlig kobling til makerspace, som er en læringsarena der elever kan utforske og eksperimentere med ulike digitale verktøy og teknologi. Makerspace gir elevene mulighet til å utvikle både digitale og praktiske ferdigheter, samtidig som de får utfolde sin kreativitet og fantasi.

«Skolen skal verdsette og stimulere elevenes vitebegjær og skaperkraft, og elevene skal få bruke sine skapende krefter gjennom hele grunnopplæringen.»

Den overordnede delen i LK20 vektlegger viktigheten av kreative og skapende evner i samfunnet, og utvikling av elevenes entreprenørskap. Dette handler om evnen til å kunne identifisere muligheter og skape verdi gjennom kreativitet og innovasjon. Dette er også en viktig del av makerspace, der elevene får muligheten til å utforske og eksperimentere med ulike ideer og konsepter, og deretter bruke sin kreativitet og innovasjonsevne til å realisere prosjekter og produkter. I følge LK20 vil elever som lærer gjennom skapende virksomhet utvikle evnen til å uttrykke seg på flere måter, løse problemer og stille nye spørsmål. Og det er dette vi ønsker for våre fremtidige samfunnsborgere.

En annen viktig del i LK20 er å kunne løse problemer og samarbeide med andre for å oppnå felles mål. Dette er også et sentralt element i makerspace, der elevene ofte jobber sammen i grupper for å løse oppgaver og realisere prosjekter. Elevene må kunne ytre egne meninger, håndtere uenighet og søke løsninger for å lykkes. Makerspace gir elevene mulighet til å utvikle samarbeidsferdigheter, lære å gi og ta imot konstruktiv tilbakemelding og lære å løse problemer på en kreativ og effektiv måte.

I tillegg til ovennevnte bidrar makerspace til å utvikle elevenes faglige kompetanse på tvers av fagene. Makerspace er en læringsarena der elevene får mulighet til å anvende kunnskap og ferdigheter fra ulike fagområder på en praktisk og virkelighetsnær måte. Dette kan bidra til å øke motivasjonen og engasjementet for læring, samtidig som elevene utvikler en dypere forståelse for fagstoffet og klarer å se sammenhenger mellom fagene.

I et makerspace skal elevene selv ta initiativ, stille spørsmål, utforske og skape. Både ved å benytte seg av kunnskap de allerede har, og oppsøke kunnskap de trenger. Gjennom makerspace får elevene mulighet til å utvikle digitale ferdigheter, entreprenørskapskompetanse, samarbeidsferdigheter, og faglig kompetanse på en praktisk og virkelighetsnær måte.

Produkter til makerspace

Tradisjonell undervisning

Tradisjonell undervisning er klasseromsundervisning der lærerne sitter på all kunnskapen før timen starter. Her er det lærerne som forklarer fagstoffet for elevene og bestemmer hvordan oppgaven skal løses. Dette kalles også lærebokstyrt undervisning.

Evaluere

Evaluere ligge sentralt i alle Maker-prosesser. Kontinuerlig vurdering av ideer, prototyper og kunnskap er nødvendig for å lykkes.

Utforske

Utforske er det mest brukte verbet i den nye læreplanen. Elevene skal lære gjennom å utforske, ved å være aktive i sine egne læringsprosesser.

Å utforske kan bety alt fra å observere, reflektere rundt kunnskap som mangler, søke opp/tilegne seg ny kunnskap, forstå, oppdage, samtale og diskutere. Dette er altså en del av oppgaven der elevene trenger mye støtte for å finne riktig vei.

Inkluder de gjerne i prosessen: Hva slags utforskende aktiviteter er relevante til denne oppgaven?  

Skape

Skaperglede er også et sentralt ord i den nye læreplanen. Barn og unge har et stort ønske om å skape og oppdage. Vår rolle som lærere er å legge til rette for at elevene skal få muligheten til dette.

Denne delen av metodikken handler ikke nødvendigvis om å produsere noe, men like mye å ivareta nysgjerrigheten og løse problemer.

Teste

Gjennom å teste, så vil elevene kontinuerlig evaluere og tilpasse handlingene sine. Elevene må lære hvordan de kan bruke «en feil» til å bli en del av læringsprosessen, og ikke bli demotivert eller frustrert når noe ikke går som planlagt.

Videreutvikle

Elevene som lærer gjennom skapende aktiviteter utvikler andre måter å uttrykke seg på, løse problemer og stille nye spørsmål. Målet er selvstendige, kritisk tenkende individer som klarer å stå i de vanskelige prosessene og se etter andre og nye løsninger.

Behov

Hva skal de lære? Hva slags type oppgave kan de får der de får behov for å benytte seg av denne kunnskapen?

Hvis læreren lykkes med å skape et behov, eller problem, som elevene engasjerer seg i, så vil også læringsutbyttet bli større.

Følelser som involveres i undervisningen er alltid positivt!

Presentere

Det å presentere det man har skapt eller lært er en viktig del av Maker-pedagogikken. Å ta seg tid til å stoppe opp og reflektere rundt egne fremskritt.

 Gi elevene mulighet til å kjenne på dette med å lykkes. Still elevene spørsmål som: «Hva er du fornøyd med?» og «Hvorfor er du fornøyd med dette?». Det er alltid noe som har vært positivt. Enten ved at de har produsert noe, eller ved at de har lært noe viktig.

Når elevene sitter igjen med en god følelse i etterkant av eget arbeid, så er det større sannsynlighet for at de vil legge inn enda mer innsats i neste undervisningsøkt.

Emosjonelle ferdigheter

Følelsen av å lykkes med noe – å løse et problem er helt fantastisk! Når elevene opplever denne mestringsfølelsen, vil de bli mer motivert for å prøve igjen. Samtidig så vil de emosjonelle prosessene ved å ikke lykkes – og prøve igjen være vel så viktig. Ved å undervise med Maker-pedagogikk vil elevene stadig bli introdusert for situasjoner der de må regulere egne følelser og utvikle strategier for å håndtere motgang.

Viktige stikkord: Selvregulering og motivasjon.

Sosiale ferdigheter

Elevenes meninger, holdninger og identitet blir utviklet i samspill med andre. Derfor er det viktig at den faglige og sosiale utviklingen skjer sammen.

Dialogen står sentralt i den sosiale læringen, og elevene skal utvikle evner til å sette seg inn i det medelever tenker, føler og erfarer. I tillegg skal de ytre egne meninger, håndtere uenighet og søke løsninger. På denne måten vil de kunne bygge opp empati og vennskap, samtidig med gode evner til samarbeid og kommunikasjon.

Viktige stikkord: Kommunikasjon, samarbeid og kritisk tenkning.